MAPA SOCIAL DE LA
COMARCA DE LA SEGARRA
Logotip  
  INICI | RECURSOS | DADES ESTADÍSTIQUES | MUNICIPIS | Lletra gran | Lletra normal  
Títol de família monoparental  
   
     
  Descripció

 

El títol de família monoparental atorga diversos beneficis, avantatges fiscals i bonificacions. Juntament amb el títol col·lectiu per a tota la família, també dóna dret a la possessió d'un títol individual per a cada una de les persones membres beneficiàries.

A qui va dirigit?

A les famílies monoparentals, tant de categoria especial com de categorial general. 

S'entén per família monoparental la família formada per un/una o més fills/filles menors de 21 anys, o de 26 anys si estudien, que conviuen i depenen econòmicament d'una sola persona.

Les famílies monoparentals gaudeixen també de descomptes en tarifes de transport públic.  

S'han incorporat les famílies monoparentals com a destinatàries d'exempcions en els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC): exempció del 50% per a les famílies monoparentals de categoria general i exempció total per a les de categoria especial.

Veure a la web del Departament de Benestar Social i Família la Xarxa d'avantatges per a famílies monoparentals.

Es pot sol·licitar per Internet l'alta, la renovació i el duplicat del Títol de família monoparental (TFM).

Les famílies monoparentals formades per fills/filles majors de 26 anys amb un grau de discapacitat reconegut, actualment només poden presentar la sol·licitud d’alta i renovació presencialment.

 
  Requisits d'accés

 

Per tal que es reconegui la condició de família monoparental, cal que els/les fills/es:

 • Siguin menors de 21 anys d'edat o siguin discapacitats/des o estiguin incapacitats/des per treballar, o bé siguin menors de 26 anys quan cursin estudis. Els estudis han de ser d'educació universitària en els seus diversos cicles i modalitats, de formació professional de grau superior, d'ensenyaments especialitzats de nivell equivalent als universitaris o professionals en centres sostinguts amb fons públics o privats, o qualsevol altres de naturalesa anàloga, o bé poden ser estudis encaminats a obtenir un lloc de treball. No hi ha límit d'edat per als/a les fills/es discapacitats/des, sempre que convisquin amb la família.
 • Convisquin amb el/la progenitor/a i en depenguin econòmicament. S'entén que la separació transitòria d'un període igual o inferior als dos anys (motivada per raó d'estudis, feina, tractament mèdic, rehabilitació o altres causes similars, incloent-hi els supòsits de força major, privació de llibertat del/de la progenitor/a o dels fills/es o internament d'acord amb la normativa reguladora de la responsabilitat penal dels menors) no trenca la convivència entre el/la progenitor/a i els fills/es, encara que sigui conseqüència d'un trasllat temporal a l'estranger.
 •  
    Observacions  
  S'equiparen amb la família monoparental les famílies constituïdes per:
 • Un/a progenitor/a, amb fills/es al seu càrrec, que conviu alhora amb una altra persona o amb altres persones amb cap de les quals té un vincle matrimonial, ni forma una unió estable de parella.
 • Una persona vídua o en situació equiparable, amb fills/es que en depenguin econòmicament, sense que a aquest efecte es tingui en compte la percepció de pensions de viduïtat i/o orfenesa.
 • Un/a progenitor/a que té la guarda dels/de les fills/les i que no percep pensió d'aliments establerta judicialment  o que la percep però és inferior a la meitat de l'import de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) vigent mensual per cada fill/la.
 • Una persona progenitora amb fills/filles a càrrec que ha patit violència d'acord amb la Llei 5/2088, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
 • Un/a progenitor/a amb fills/es al seu càrrec que ha patit abandonament de família per part de l'altre/a progenitor/a o convivent.
 • Un/a progenitor/a amb infants a càrrec quan l'altre/a progenitor/a està durant un any o més en situació de privació de llibertat, en situació d'hospitalització o en d'altres situacions similars.
 •  
  pe
   
    Darrera modificació: 20/03/2015  
       
    DADES GENERALS  
    Tipus de recurs:  
    · Altres  
    Àmbits d'inclusió/exclusió:  
    · Social i sanitari
  · Territori
  · Educatiu i formatiu
  · Cultural i esportiu
  · Residencial
  · Laboral i econòmic
  · R. socials, ciutadania i participació
   
    Cost per a la persona atesa:  
    Tramitació gratuïta  
    Població destinatària:  
    · Ciutadania en general
  · Famílies
   
    Agents implicats:  
    Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.  
    Institució impulsora:  
    · Altra administració
   
    Municipis on es duu a terme:  
    · Ámbit Supracomarcal
   
   
    ON ADREÇAR-SE  
    Direcció:

  Oficina de Benestar Social i Família - Cervera

  C/ Manuel Ibarra, s/n.

  25200 Cervera

   

  Oficina de Benestar Social i Família Mòbil a Guissona

  Plaça del Bisbe Benlloch, edifici de l'Ajuntament.

  25210 Guissona

   
    Horari:

  Oficina a Cervera:

  De dilluns a divendres, de 9 a 15 hores.

  Tancat: el mes d'agost, el 24 i 31 de desembre i les festes locals.

   

  Oficina a Guissona:

  Gener, dies 12, 19 i 26; Febrer, dies 2, 9, 16 i 23; Març, dies 1, 8, 15 i 22; Abril, dies 12, 19 i 26; Maig, dies 3, 10, 17 i 24; Juny, dies 7, 14, 21 i 28; Juliol, dies 5, 12 i 19; Setembre, dies 13, 20 i 27; Octubre, dies 4, 11, 18 i 25; Novembre, dies 8, 15, 22 i 29, Desembre, dies 13 i 20.

   
    Telèfon: 973 53 40 53  
    Correu electrònic: oac.cervera@gencat.cat  
    Pàgina web: www.gencat.cat/bsf  

    AGENT PROMOTOR  
    Nom de la institució: Departament de Benestar Social i Família  
    Direcció: Plaça  de Pau Vila, 1 (Palau de Mar) 08039  Barcelona  
    Telèfon: 93 483 10 00  
    Horari:

   

   
    Pàgina web: www.gencat.cat/benestar  
   
      Oficina Tècnica d'Inclusió Social
  plainclusio@ccsegarra.cat
  www.ccsegarra.cat
  Tel. 973 531 300
  Passeig de Jaume Balmes, 3
  25200 Cervera
  Accessibilitat · Avís Legal