MAPA SOCIAL DE LA
COMARCA DE LA SEGARRA
Logotip  
  INICI | RECURSOS | DADES ESTADÍSTIQUES | MUNICIPIS | Lletra gran | Lletra normal  
Títol de família nombrosa  
   
     
  Descripció

 

El títol de família nombrosa atorga diversos beneficis, avantatges fiscals i bonificacions. Juntament amb el títol col·lectiu per a tota la família, també dóna dret a la possessió d'un títol individual per a cada una de les persones membres beneficiàries.

Els beneficis i avantatges tant des de l'àmbit de les Administracions Públiques com des de les institucions, entitats i empreses privades, es troben recollits a la Guia de prestacions i serveis del Departament de Benestar Social i Família:

- Bonificacions en les matrícules universitàries

- Ajuts per a l'adquisició d'habitatges de protecció pública per a famílies nombroses

- Reducció de l'impost de matriculació de vehicles per a famílies nombroses

- Bonificació de la quota íntegra de l'impost sobre béns immobles per a famílies nombroses

A qui va dirigit?

A les famílies nombroses, tant de categoria especial com general. S'entén per família nombrosa la integrada per una o dues persones progenitores amb tres o més fills o filles, siguin o no comuns/comunes.

Es pot sol·licitar per Internet l'alta, la renovació i el duplicat del Títol de Família Nombrosa (TFN).

Les famílies nombroses formades per fills/filles majors de 26 anys amb un grau de discapacitat reconegut, actualment només poden presentar la sol·licitud d’alta i renovació presencialment.

 
  Requisits d'accés

 

Als efectes del reconeixement de la condició de família nombrosa:

 • Es considera condició equiparada a la de fill/filla la persona tutelada o acollida preadoptivament o simple amb caràcter permanent, o amb durada superior a un any amb la que es conviu; i es considera condició equiparada a la de persona progenitora, la persona tutora i la persona acollidora.
 • Cal tenir en compte que també es reconeixen com a persones progenitores les unions estables de parella, d'acord amb el dret civil de Catalunya, reconegudes mitjançant certificat de convivència o acta notarial, o bé que tinguin un/una fill/filla en comú.
 • En casos de ruptura o de famílies reconstituïdes: una persona progenitora no pot figurar en dos títols de família nombrosa al mateix temps, però sí es pot donar el cas que un mateix infant figuri en dos títols de família nombrosa vigents. Quan les persones progenitores no conviuen, cadascuna d'elles pot demanar l'expedició del títol, sempre que compleixin les obligacions inherents als deures de la potestat.
 • S'entén per persona discapacitada aquella que tingui reconeguda un grau de discapacitat igual o superior al 33% i per incapacitada per treballar, aquella que tingui un grau d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.
 • Les persones estrangeres nacionals d'altres països tindran dret al reconeixement de la condició de família nombrosa en igualtat de condicions que les persones espanyoles, sempre que totes les persones membres de la família que donin dret al títol resideixin legalment en territori espanyol.
 • Per tal que es reconegui la condició de família nombrosa, cal que els fills/filles:

 • Siguin menors de 21 anys d'edat o siguin discapacitats/discapacitades o estiguin incapacitats/incapacitades per treballar, o bé siguin menors de 26 anys quan cursin estudis. Els estudis han de ser d'educació universitària en els seus diversos cicles i modalitats, de formació professional de grau superior, d'ensenyaments especialitzats de nivell equivalent als universitaris o professionals en centres sostinguts amb fons públics o privats, o qualssevol altres de naturalesa anàloga, o bé quan cursin estudis encaminats a obtenir un lloc de treball.
  No hi ha límit d'edat per als fills/filles amb discapacitat, sempre que convisquin amb la família.
 • Conviure amb la persona o persones progenitores, excepte supòsits de separacions o divorcis, i dependre'n econòmicament. S'entén que la separació transitòria d'un període igual o inferior a 2 anys (motivada per raó d'estudis, feina, tractament mèdic, rehabilitació o altres causes similars, incloent-hi els supòsits de força major, privació de llibertat de la persona progenitora o dels fills/filles o internament d'acord amb la normativa reguladora de la responsabilitat penal dels menors) no trenca la convivència entre la persona progenitora i els fills/filles, encara que sigui conseqüència d'un trasllat temporal a l'estranger.
 •  
  pe
   
    Darrera modificació: 05/09/2013  
       
    DADES GENERALS  
    Tipus de recurs:  
    · Altres  
    Àmbits d'inclusió/exclusió:  
    · Social i sanitari
  · Territori
  · Educatiu i formatiu
  · Residencial
  · Laboral i econòmic
  · R. socials, ciutadania i participació
   
    Cost per a la persona atesa:  
    Tramitació gratuïta  
    Població destinatària:  
    · Ciutadania en general
  · Famílies
   
    Agents implicats:  
   

  Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

   
    Institució impulsora:  
    · Altra administració
   
    Municipis on es duu a terme:  
    · Ámbit Supracomarcal
   
   
    ON ADREÇAR-SE  
    Direcció:

  Oficina de Benestar Social i Família - Cervera

  C/ Manuel Ibarra s/n

  25200 Cervera

   

  Oficina de Benestar Social i Família Mòbil a Guissona

  Plaça del Bisbe Benlloch, edifici de l'Ajuntament.

  25210 Guissona

   
    Horari:

  Oficina a Cervera:

  De dilluns a divendres, de 9 a 15 hores.

  Tancat: el mes d'agost, el 24 i 31 de desembre i les festes locals.

  Oficina a Guissona:

  Gener, dies 12, 19 i 26; Febrer, dies 2, 9, 16 i 23; Març, dies 1, 8, 15 i 22; Abril, dies 12, 19 i 26;

  Maig, dies 3, 10, 17 i 24; Juny, dies 7, 14, 21 i 28; Juliol, dies 5, 12 i 19; Setembre, dies 13, 20 i 27;

  Octubre, dies 4, 11, 18 i 25; Novembre, dies 8, 15, 22 i 29, Desembre, dies 13 i 20.

   
    Telèfon: 973 53 40 53  
    Correu electrònic: oac.cervera@gencat.cat  
    Pàgina web: www.gencat.cat/bsf  

    AGENT PROMOTOR  
    Nom de la institució: Departament de Benestar Social i Família  
    Direcció: Plaça  de Pau Vila, 1 (Palau de Mar) 08039  Barcelona  
    Telèfon: 93 483 10 00  
    Horari:

  De dilluns a divendres de les 8.30h a 14h i dimarts, de 16.30h a 18h.

  De l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener i durant la Setmana Santa: de dilluns a divendres, de 8.30h a 14h
   
    Pàgina web: www.gencat.cat/benestar  
   
      Oficina Tècnica d'Inclusió Social
  plainclusio@ccsegarra.cat
  www.ccsegarra.cat
  Tel. 973 531 300
  Passeig de Jaume Balmes, 3
  25200 Cervera
  Accessibilitat · Avís Legal