MAPA SOCIAL DE LA
COMARCA DE LA SEGARRA
Logotip  
  INICI | RECURSOS | DADES ESTADÍSTIQUES | MUNICIPIS | Lletra gran | Lletra normal  
Servei de transport adaptat. Serveis Socials Bàsics. Consell Comarcal de la Segarra  
   
     
  Descripció

 

El servei de transport adaptat és un servei que té com a finalitat facilitar el transport de les persones disminuïdes, amb problemes de mobilitat i persones grans amb dependència, a fi i efecte que puguin accedir als serveis socials d’atenció especialitzada de la comarca de la Segarra, o aquells altres que permetin garantir o afavorir la seva integració a l’entorn.

La petició del transport es farà de la següent manera:
 
La persona que sol·licita el transport adaptat per accedir al servei especialitzat presentarà la sol·licitud, segons models normalitzats, al registre general del Consell Comarcal de la Segarra,  (Pg. de Jaume Balmes, 3 de Cervera). També es poden presentar les sol·licituds als Serveis Socials Bàsics del municipi de referència.
 
En el moment de voler donar-lo de baixa s’haurà de formular per escrit i en el mes anterior a la baixa.
 
En tots els trajectes que requereixin d’un acompanyant, aquest anirà a càrrec del beneficiari.
 
El servei de transport adaptat en la modalitat individual sÂ’oferirà els dies laborables de dilluns a divendres, tenint en compte els horaris disponibles.  

 
La gestió del servei de transport és extern.    

 
  Requisits d'accés

 

El servei es pot presentar en dues modalitats:
 
Modalitat Individual:
 
• Estar empadronat en un ajuntament de la comarca de la Segarra.
• Acreditar la mobilitat reduïda, el grau de disminució , el grau de dependència i/o la incapacitat emès pels òrgans legals competents.
• Es tindrà en compte els ingressos econòmics per obtenir les bonificacions del servei dÂ’acord amb lÂ’ordenança  de preu públic aprovada pel Ple del Consell Comarcal.
• La subvenció per aquest concepte és incompatible amb altres ajut sobtinguts pel mateix concepte per part de qualsevol entitat pública i/o privada.

Modalitat Entitats per a grups:
 
•         Tenir registrada lÂ’entitat en el Registre dÂ’Entitats Municipals de lÂ’Ajuntament corresponent i al Registre dÂ’Entitats de caràcter social de la Generalitat de Catalunya.
 
•         No disposar de vehicle propi per a la realització del servei sol·licitat.

•         Que el principal objectiu de lÂ’entitat sigui lÂ’atenció de persones amb discapacitat o amb dependència i/o problemes de mobilitat.

Aquest servei es podrà prestar sempre que hi hagi disponibilitat del vehicle atès que és prioritari realitzar els serveis establerts en la ruta comarcal de serveis individuals.

 
  Observacions  

 
pe
 
  Darrera modificació: 20/03/2015  
     
  DADES GENERALS  
  Tipus de recurs:  
  · Altres  
  Àmbits d'inclusió/exclusió:  
  · Social i sanitari
· Territori
 
  Cost per a la persona atesa:  
  Segons bàrem econòmic.  
  Població destinatària:  
  · Joves de 16 a 30 anys
· Població adulta de 31 a 64 anys
· Població de més de 65 anys
· Persones amb problemes aguts / crònics
· Persones amb discapacitats
· Persones amb m. mentals o addiccions
 
  Agents implicats:  
  Consell Comarcal de la Segarra, Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.  
  Institució impulsora:  
  · Consell Comarcal
 
  Municipis on es duu a terme:  
  · Ámbit Comarcal
 
 
  ON ADREÇAR-SE  
  Direcció:

Equip de serveis socials bàsics. Àrea de Serveis Socials.

Consell Comarcal de la Segarra

Passeig de Jaume Balmes, 3

25200 Cervera

 

Ajuntaments de la comarca.

 
  Horari:

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de les 8 h a les 15 h.

Consultar els horaris d’atenció de l’Equip de serveis socials als ajuntaments trucant per telèfon al 973 53 13 00.

 
  Telèfon: 973 531 300  
  Correu electrònic: serveissocials@ccsegarra.cat  
  Pàgina web: www.ccsegarra.cat  

 
    Oficina Tècnica d'Inclusió Social
plainclusio@ccsegarra.cat
www.ccsegarra.cat
Tel. 973 531 300
Passeig de Jaume Balmes, 3
25200 Cervera
Accessibilitat · Avís Legal