MAPA DE RECURSOS I SERVEIS
PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
Logotip  
  INICI | COM FUNCIONA I COM FORMAR-NE PART | CONTACTE Lletra gran | Lletra normal  
Renda Activa d' Inserció - RAI  
   
     
  Descripció

 

La Renda Activa d'Inserció està destinada a col·lectius amb ingressos inferiors al 75% de l'SMI, amb especial dificultat per trobar feina i en situació de necessitat econòmica. El programa inclou mesures per ajudar-los a incorporar-se al mercat laboral.

Només en cas d'accedir al programa per la condició de persona amb discapacitat amb un grau igual o superior al 33% o per una incapacitat que suposi una disminució de la capacitat laboral del mateix percentatge, cal presentar un certificat de minusvalidesa expedit per l'administració pública competent.

En cas d'accedir al programa per la condició de treballador emigrant, cal presentar el certificat expedit per l'Àrea de Treball de les delegacions o subdelegacions del Govern a cada província.

En cas d'accedir al programa com a víctima de violència de gènere o víctima de violència domèstica, cal acreditar-ne la condició presentant la sentència judicial, l'ordre de protecció judicial, l'informe del ministeri fiscal o l'informe dels serveis socials de l'administració pública competent (autonòmica o local) o casa d'acollida, en què s'indiqui que es rep assistència per aquesta circumstància.

Més informació a: 

http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/ciutadans/pres_desocup/renda_activa.html
 

 
  Requisits d'accés

 

- Estar inscrit com a demandant d'ocupació.

- En el cas dels aturats de llarga duració i persones amb discapacitat, estar inscrit com a demandant de feina de manera contínua 12 o més mesos durant els quals haurà de buscar activament feina, sense refusar ofertes de treball o formació. 

- Haver extingit prèviament una prestació o un subsidi per atur, menys quan l'extinció s'hagués produït per sanció i no tenir dret a prestació contributiva o subsidi per atur.
- Emigrants retornats més grans de 45 anys.
- Víctimes de violència de gènere o víctimes de violència domèstica.
- Persones amb discapacitat.

Les persones que cobren la RAI han de complir el compromís de formació / orientació.

 
  Observacions  

Per poder accedir al programa de Renda Activa d'Inserció cal presentar la documentació que indiquem tot seguit:

  • Model oficial de sol·licitud. 
  • Document d'identificació del sol·licitant i dels membres familiars que hi conviuen o estan a càrrec seu i apareixen a la sol·licitud (només cal mostrar-los per comprovar les dades):
    • Ciutadans de l'Estat espanyol: Document Nacional d'Identitat (DNI)
    • Estrangers residents a Espanya: targeta d'identitat d'estranger o document identificatiu del seu país d'origen si és de la UE, l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa.
  • Llibre de família o document equivalent en el cas dels estrangers. Si al·legueu com a càrrega un fill més gran de 26 anys incapacitat, cal presentar un certificat de minusvalidesa i de reconeixement de grau expedit per l'INSS, per l'IMSERSO o per l'organisme competent de la comunitat autònoma.

La durada de la prestació és d'11 mesos, com a màxim.

La quantia de la prestació equival al 80% de l'IPREM (indicador públic de renda d'efectes múltiples). 

 
pe
 
  Darrera modificació: 12/09/2013  
     
  DADES GENERALS  
  Tipus de recurs:  
  · Ajut, subvenció o prestació econòmica.
 
  Àmbits d'inclusió/exclusió:  
  · Laboral i econòmic
 
  · Joves de 16 a 30 anys
· Població adulta de 31 a 64 anys
· Dones
· Persones amb discapacitats
· Persones a l'atur
 
  Agents implicats:  
  Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya  
  Institució impulsora:  
  · Altra administració
 
  Municipis on es duu a terme:  
  · Àmbit Supracomarcal
 
 
  ON ADREÇAR-SE  
  Direcció:

Oficina de Treball de la Generalitat de Tàrrega

Carrer Sant Pere Claver, 18 baixos

25300 Tàrrega

 
  Horari: Atenció al públic de dilluns a divendres, de 8.15 a 13.30 hores.  
  Telèfon: 973 31 00 77  
  Correu electrònic: otg_tarrega.soc@gencat.cat  
  Pàgina web: www.oficinadetreball.gencat.cat  

 
    Oficina Tècnica d'Inclusió Social
plainclusio@ccsegarra.cat
www.ccsegarra.cat
Tel. 973 531 300
Passeig de Jaume Balmes, 3
25200 Cervera
Accessibilitat · Avís Legal