Ajuntament de Montoliu de Segarra - PERFIL DEL CONTRACTANT


 


APLICACIÓ DE LA NOVA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

En aquesta secció podràs accedir als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir en qualsevol subhasta o concurs públic convocat per l'Ajuntament.

Aquests plecs s'estableixen per a l'adjudicació de contractes d'obra, gestió de serveis públics, serveis o de consultoria i assistència tècnica.

A més, podràs consultar les contractacions programades per als pròxims mesos, els contractes adjudicats i l'estat en el qual es troben (ja sigui provisional o definitiu) i informació general sobre l'àrea de contractació i la llei de contractes de servei públic.

Aquesta informació es regeix per l'Article 42 de la nova Llei de Contractes del Sector Público: el "Perfil del contractante"


Títol Descripció Publicació Termini Obertura Pliques Tipus Estat
Murs de formigó de terres dels carrers d'accés a Vilagrasseta

Edicte publicat al BOP núm. 65 de 5 de maig de 2011

05/05/2011 OBRES. PROCEDIMENT OBERT, VARIS CRITERIS Licitacions en curs
Plec de claùsules » Plec clàsules "Murs de formigó de terres dels carrers d'accés a Vilagrasseta" [ DESCARREGAR ]
Anunci licitació » Edicte licitació contracte obres "Murs de formigó de teres dels carrers d'accés a Vilagrasseta" [ DESCARREGAR ]

Mur tancament de protecció del talús de la zona oest de Montoliu

Edicte de licitació publicat al BOP núm. 65 de 5 de maig de 2011.

05/05/2011 OBRES. PROCEDIMENT OBERT, VARIS CRITERIS Licitacions en curs
Plec de claùsules » Plec clàusules "Mur tancament de protecció del talús de la zona oest de Montoliu" [ DESCARREGAR ]
» Edicte licitació contracte obres"Mur tancament de protecció del talús de la zona oest de Montoliu" [ DESCARREGAR ]

Instal·lació sistema cloració automàtica a Montoliu de Segarra, l'Ametlla de Segarra, La Guàrdia Lada, Vilagrasseta i Cabestany" 05/07/2010 OBRES. PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT Licitacions en curs
ANUNCI ADJUDICACIO PROVISIONAL » [ DESCARREGAR ]
Plec de clàusules administratives particulars » [ DESCARREGAR ]

Condicionament espai públic al nucli de Cabestany

Anunci al BOP de 20 de maig de 2010

http://www.diputaciolleida.cat/pandora/cgi-bin/Pandora

10/05/2010 04/06/2010 07/06/2010 Obres Licitacions en curs
ANUNCI ADJUDICACIO PROVISIONAL » [ DESCARREGAR ]
Plec de claùsules » [ DESCARREGAR ]
Anunci licitació » [ DESCARREGAR ]

Consolidació-rehabilitació del Castell de l’Ametlla de Segarrra (BCIN) (2ª fase)”

El Ple de la corporació reunit amb caràcter extraordinari el 25 de gener de 2010, va acordar, entre d'altres, aprovar l'expedient de contractació mitjançant proediment obert oferta econòmicament més avantatjosa amb varis criteris d'adjudicació de l'obra consistent en "Consolidació - rehabilitació del Castell de l'Ametlla de Segarra (BCNI) (2a fase) i el plec de clàusules que n'ha de regir l'adjudicació.

01/02/2010 OBRES. PROCEDIMENT OBERT, VARIS CRITERIS
ANUNCI ADJUDICACIO DEFINITIVA » [ DESCARREGAR ]
ANUNCI ADJUDICACIO PROVISIONAL » Adjudicació provisional Acord de Ple 22 de març [ DESCARREGAR ]
ACTA OBERTURA » Nomenament Comitè d'Experts [ DESCARREGAR ]
ACTA OBERTURA » Acte obertura sobres "C" i "B" [ DESCARREGAR ]
ACTA OBERTURA » Acord constitució Mesa de Contractació [ DESCARREGAR ]
Anunci BOP » Anunci BOP licitació [ DESCARREGAR ]
Plec de claùsules » [ DESCARREGAR ]
Anunci licitació » [ DESCARREGAR ]