Ajuntament de Biosca - PERFIL DEL CONTRACTANT


 


APLICACIÓ DE LA NOVA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

En aquesta secció podràs accedir als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir en qualsevol subhasta o concurs públic convocat per l'Ajuntament.

Aquests plecs s'estableixen per a l'adjudicació de contractes d'obra, gestió de serveis públics, serveis o de consultoria i assistència tècnica.

A més, podràs consultar les contractacions programades per als pròxims mesos, els contractes adjudicats i l'estat en el qual es troben (ja sigui provisional o definitiu) i informació general sobre l'àrea de contractació i la llei de contractes de servei públic.

Aquesta informació es regeix per l'Article 42 de la nova Llei de Contractes del Sector Público: el "Perfil del contractante"


Títol Descripció Publicació Termini Obertura Pliques Tipus Estat
Abastament d'Aigua al Disseminat de Biosca EDICTE

 

 

Per Acord de Ple de data 22 d’octubre de 2008 es va aprovar l’adjudicació provisional del contracte d’obres d’Abastament d’Aigua Potable al disseminat de Biosca”  fet que es publica als efectes de l’article 135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic:

 

1. Entitat adjudicadora.

 

a) Organisme: Ajuntament de Biosca
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Número d’expedient: -

 

2. Objecte del contracte.

 

a) Descripció de l’objecte: Abastament d’Aigua Potable al disseminat de Biosca.
b) Data de publicació: 14 d’octubre de 2008.
c) Butlletí o Diari Oficial i Perfil de contractant: www.ccsegarra.cat

 

3. Tramitació i procediment.

a) Tramitació: per tràmit d’urgència
b) Procediment: procediment negociat sense publicitat

 

4. Preu del Contracte.

Preu 174.575,46 euros (IVA exclòs)

 

5. Adjudicació Provisional.

a) Data: 22 d’octubre de 2008
b) Contractista: Constructora de Calaf, SAU.
c) Nacionalitat: Espanyola
d) Import d’adjudicació: 174.000,00 € (IVA no inclòs)

 

 

L’Alcalde,

 

 

En Corneli Caubet i Camats


 Biosca, a 22 d’octubre de 2008
23/10/2008 07/11/2008 22/10/2008 Obres Licitacions adjudicades