Ajuntament d'Estaràs - PERFIL DEL CONTRACTANT


 


APLICACIÓ DE LA NOVA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

En aquesta secció podràs accedir als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir en qualsevol subhasta o concurs públic convocat per l'Ajuntament.

Aquests plecs s'estableixen per a l'adjudicació de contractes d'obra, gestió de serveis públics, serveis o de consultoria i assistència tècnica.

A més, podràs consultar les contractacions programades per als pròxims mesos, els contractes adjudicats i l'estat en el qual es troben (ja sigui provisional o definitiu) i informació general sobre l'àrea de contractació i la llei de contractes de servei públic.

Aquesta informació es regeix per l'Article 42 de la nova Llei de Contractes del Sector Público: el "Perfil del contractante"


Títol Descripció Publicació Termini Obertura Pliques Tipus Estat
ADEQUACIÓ ACCÉS I REALITZACIÓ DE MUR DE CONTENCIÓ A GÀVER Serveis.Procediment negociat sense publicitat Licitacions adjudicades
ANUNCI ADJUDICACIO DEFINITIVA » [ DESCARREGAR ]

Urbanització carrer Major de Ferran-Estaràs OBRES. PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT Licitacions adjudicades
ANUNCI ADJUDICACIO DEFINITIVA » Anunci adjudicació definitiva [ DESCARREGAR ]

“Complement d’urbanització del carrer d’Alta-riba i urbanització del carrer Major i la plaça lateral de l’esglèsia de Ferran” 30/10/2008 OBRES. PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT Licitacions adjudicades
ANUNCI ADJUDICACIO DEFINITIVA » [ DESCARREGAR ]
ANUNCI ADJUDICACIO PROVISIONAL » [ DESCARREGAR ]
Plec de clàusules » procediment negociat sense publicitat [ DESCARREGAR ]

"CLAVEGUERAM GENERAL ALS NUCLIS D’ESTARÀS, VERGÓS GUERREJAT, FARRAN, GAVER I ALTA-RIBA-ESTARÀS” Renovació de la xarxa de les escomeses del clavegueram general als nuclis d’Estaràs, Vergós Guerrejat, Farran, Gàver i Alta-riba, d’Estaràs, amb la substitució de la xarxa actual per una de nova del mateix diàmetre, de polietilè a pressió.

 

05/11/2008 OBRES. PROCEDIMENT OBERT, VARIS CRITERIS Licitacions en curs
ANUNCI ADJUDICACIO DEFINITIVA » [ DESCARREGAR ]
ANUNCI ADJUDICACIO PROVISIONAL » [ DESCARREGAR ]
Anunci BOP » [ DESCARREGAR ]
Plec de clàusules administratives particulars » [ DESCARREGAR ]